ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Για κάθε επάγγελμα Για κάθε ανάγκη

ΚΛΑΔΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Λογιστικά

Φοροτεχνικά

Εργατικά

Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας για κάθε είδους επιχείρηση

Φοροτεχνικά

 • Φορολογικές δηλώσεις φυσικών προσώπων (Ε1, Ε2, Ε9)
 • Δηλώσεις εταιριών (Ε3, Ε5)
 • Ε3 και Φ10 για ΕΠΕ και ΑΕ
 • Μηχανογραφική οργάνωση και επίβλεψη
 • Εμπρόθεσμη τήρηση – ενημέρωση – εκτύπωση των τηρουμένων λογιστικών βιβλίων Β’ και Γ’ κατηγορίας
 • Σύνταξη και υποβολή δηλώσεων (Περιοδικές και Εκαθαριστικές δηλώσεις Φ.Π.Α., οριστικές δηλώσεις μισθωτών, παρακρατούμενων φόρων, Συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών – προμηθευτών, φόρου εισοδήματος)
 • Σύνταξη και υποβολή Intrastat – Listing
 • Σύνταξη και υποβολή οικονομικών καταστάσεων
  Επίλυση φοροτεχνικών θεμάτων σε ΔΟΥ και ασφαλιστικά ταμεία
 • Διεργασίες σε ΔΟΥ που αφορούν έναρξη, μεταβολή, διακοπή μιας επιχείρησης
 • Δηλώσεις εταιρειών (Ε3, Έντυπο Ν)
 • Προσθήκη – διαχείριση, οργάνωση, μετασχηματισμός και χαρακτηρισμός mydata – σύνταξη ισολογισμών και αποτελεσμάτων χρήσης – επίλυση θεμάτων Επιμελητηρίων – ΓΕΜΗ

Εργατικά

 • Διαδικασίες ένταξης σε επιδοτούμενα προγράμματα
 • Μέτρηση και καταγραφή ενσήμων
 • Υπολογισμός μισθοδοσίας για επαγγελματίες – εταιρείες
  Έκδοση μισθοδοτικών καταστάσεων
 • Προσλήψεις – Απολύσεις αποχωρήσεις – καταγγελίες
  Συμβάσεις εργασίας
 • Εκτυπώσεις αποδείξεων
 • Σύνταξη και Υποβολή ΑΠΔ
  Σύνταξη και εκτύπωση πινάκων προσωπικού
  Σύνταξη και εκτύπωση προγραμμάτων μισθοδοσίας προσωπικού
 • Διαχείριση
 • Επίβλεψη
 • Οργάνωση & Διοίκηση επιχειρήσεων